Riigilõivud suurenesid alates 01.07.2014

Aastaid vastakaid arvamusi tekitanud ebaühtlane riigilõivupoliitika on suviste soojade ilmadega leidnud oma lõpu. Nimelt on 1. juulist 2014 jõustunud seadusmuudatusega kaotatud madalam riigilõiv dokumentide esitamisel justiitsministeeriumi hallatava e-toimiku portaali kaudu.…

Kaupo Kask sooritas advokaadieksami

02.09.2014 võeti peale vandeadvokaadi abi eksami edukat sooritamist  Eesti Advokatuuri liikmeks vastu seni meie büroos juristina töötanud  Kaupo Kask. Alates advokatuuri liikmeks vastuvõtmisest töötab kolleeg büroos vandeadvokaadi abina ehk advokaadina.…

Advokaaditasu ja sellega seonduvad kulud

Õigusabi ostmisel lepitakse advokaadibürooga kokku nende poolt osutatava teenuse tasumises kas tunnitasu, tulemustasu või kombineeritud tasu alusel.   Praktikas on tavapärane, et lisaks kokkulepitud tasule õigusteenuse eest kajastub arvel ka…

Õigus kasutada võõrast maatükki

01. augustil 2014. a jõustus keskkonnaseadustiku üldosa seadus, mille paragrahvid 32 – 39 reguleerivad igaühe  õigust kasutada võõrast maatükki ja veekogu,  on ületanud uudiskünnise ja  kütnud avalikkuses kirgi.  Meediast on…

Töölepingu sõlmimine alaealisega

Suvi ja koolivaheaeg on küll lõppemas aga veel on võimalus, et mõned noored on otsustanud endale veidi lisaraha teenida ja suveks tööle minna. Seetõttu ei ole veel hilja üle korrata…

Inkassofirma õigused võla sissenõudmisel

Juba aastaid on levinud arusaam inkassofirmadest kui kohtuasutuste kurjast kasuvennast, kellel on lisaks kohtu pädevusele õigus ka võlgniku vara iseseisvalt realiseerida. Võlgnike rahustuseks lisame, et tegelikkus on siiski tunduvalt helgem.…

Korteriomandi sundvõõrandamise nõudmine

Praktikas on laialt levinud probleem, mida teha korteriomanikega, kes keelduvad tasumast korteriühistu majandamiskulusid, ei järgi ühiselu reegleid või jätavad muul viisil täitmata korteriomandist tulenevad kohustused. Eelkõige on korteriomanikku võimalik oma…

Kes vastutab korterile tekitatud kahju eest?

On levinud teadmine, et korteris toimuva ja sellest tuleneva kahju eest vastutab üldjuhul korteriomanik. Seda eelkõige põhjusel, et ta on korteri omanik ja kohustatud seda ka korrapäraselt hooldama. Elu ei…

Kui kaua on pakkuja riigihankes seotud oma pakkumusega?

Riigikohus tegi 10. märtsil 2014. a tsiviilasjas nr 3-2-1-194-13 põhimõttelise lahendi, milles käsitles pakkuja õigust tagasi võtta pakkumus riigihankemenetluses.   Riigihangete seaduse (edaspidi „RHS“) § 43 lg 1 sätestab, et…

Kas lahutatud abikaasale peab elatist maksma?

Laialt on levinud teadmine, et juhul kui abielu on lõppenud, siis on lõppenud ka ühe abikaasa kohustused teise abikaasa ees. Üldjoontes vastab see teadmine tõele kuid perekonnaseadus näeb sellest üldreeglist…