Riigilõivud suurenesid alates 01.07.2014

Aastaid vastakaid arvamusi tekitanud ebaühtlane riigilõivupoliitika on suviste soojade ilmadega leidnud oma lõpu. Nimelt on 1. juulist 2014 jõustunud seadusmuudatusega kaotatud madalam riigilõiv dokumentide esitamisel justiitsministeeriumi hallatava e-toimiku portaali kaudu. Jõustunud muudatused on eelkõige seotud Riigikohtu 10. detsembri 2013. a otsusega, millega tunnistati riigilõivuseaduse § 57 lõiked 1 ja 15 ning lisa 1 (alates 1. juulist 2012 […]

Kaupo Kask sooritas advokaadieksami

02.09.2014 võeti peale vandeadvokaadi abi eksami edukat sooritamist  Eesti Advokatuuri liikmeks vastu seni meie büroos juristina töötanud  Kaupo Kask. Alates advokatuuri liikmeks vastuvõtmisest töötab kolleeg büroos vandeadvokaadi abina ehk advokaadina. Soovides  kolleegile jõudu kutsetöös selgitame alljärgnevalt lühidalt mõistete jurist, advokaat, vandeadvokaat, õigusbüroo ja advokaadibüroo erinevusi, sest nende mõistete erinevus ja sisu jääb mittejuristidele tihti arusaamatuks. […]

Advokaaditasu ja sellega seonduvad kulud

Õigusabi ostmisel lepitakse advokaadibürooga kokku nende poolt osutatava teenuse tasumises kas tunnitasu, tulemustasu või kombineeritud tasu alusel.   Praktikas on tavapärane, et lisaks kokkulepitud tasule õigusteenuse eest kajastub arvel ka rida „bürookulud“, „teenuse osutamisega kaasnevad kulud“ vms. Nimetatud rida kajastab üldjuhul tasu õigusteenuse osutamisega kaasnevate kulutuste eest nagu sidekulud, paljunduskulud jne.   Nii tsiviil- kui […]

Õigus kasutada võõrast maatükki

01. augustil 2014. a jõustus keskkonnaseadustiku üldosa seadus, mille paragrahvid 32 – 39 reguleerivad igaühe  õigust kasutada võõrast maatükki ja veekogu,  on ületanud uudiskünnise ja  kütnud avalikkuses kirgi.  Meediast on jäänud mulje justkui igaüks võib nüüd vabalt viibida suvalisel ajal võõral maatükil ning toimetada seal oma tegemisi sõltumata maaomaniku tahtest.  Päris nii see siiski ei […]

Töölepingu sõlmimine alaealisega

Suvi ja koolivaheaeg on küll lõppemas aga veel on võimalus, et mõned noored on otsustanud endale veidi lisaraha teenida ja suveks tööle minna. Seetõttu ei ole veel hilja üle korrata mõned olulisemad aspektid, mida alaealisega töölepingu sõlmimisel peab arvestama. Alaealisega töölepingu sõlmimiseks on vajalik nii alaealise kui ka tema vanema või tema puudumisel muu lapse […]

Inkassofirma õigused võla sissenõudmisel

Juba aastaid on levinud arusaam inkassofirmadest kui kohtuasutuste kurjast kasuvennast, kellel on lisaks kohtu pädevusele õigus ka võlgniku vara iseseisvalt realiseerida. Võlgnike rahustuseks lisame, et tegelikkus on siiski tunduvalt helgem. Nimelt ei erista inkassofirmasid tavalisest võlausaldajast midagi muud, kui et inkassofirma päevatööks on võlgnikega tegelemine ja nendega suhtlemine. Inkassofirmal ei ole võrreldes võlausaldajaga rohkem ega […]

Korteriomandi sundvõõrandamise nõudmine

Praktikas on laialt levinud probleem, mida teha korteriomanikega, kes keelduvad tasumast korteriühistu majandamiskulusid, ei järgi ühiselu reegleid või jätavad muul viisil täitmata korteriomandist tulenevad kohustused. Eelkõige on korteriomanikku võimalik oma kohustusi täitma kohustada läbi kohtu ja kohtutäituri, kuid sageli pakub see probleemile vaid ajutist leevendust, sest uute kohustuste tekkimisel kordub kõik uuesti. Seekordses artiklis leiabki […]

Kes vastutab korterile tekitatud kahju eest?

On levinud teadmine, et korteris toimuva ja sellest tuleneva kahju eest vastutab üldjuhul korteriomanik. Seda eelkõige põhjusel, et ta on korteri omanik ja kohustatud seda ka korrapäraselt hooldama. Elu ei ole samas alati mustvalge ja sageli võivad jääda segaseks näiteks olukorrad, kus korterit kahjustav tegevus tuleneb hoopis väljastpoolt korterit. Millal ja kellelt on korteriomanikul sellisel […]

Kui kaua on pakkuja riigihankes seotud oma pakkumusega?

Riigikohus tegi 10. märtsil 2014. a tsiviilasjas nr 3-2-1-194-13 põhimõttelise lahendi, milles käsitles pakkuja õigust tagasi võtta pakkumus riigihankemenetluses.   Riigihangete seaduse (edaspidi „RHS“) § 43 lg 1 sätestab, et pakkumus on pakkuja tahteavaldus hankelepingu sõlmimiseks, mis on pakkujale siduv alates pakkumuste esitamise tähtpäevast vähemalt kuni hankedokumentides määratud pakkumuse jõusoleku minimaalse tähtaja lõppemiseni.   Tavaliselt […]

Kas lahutatud abikaasale peab elatist maksma?

Laialt on levinud teadmine, et juhul kui abielu on lõppenud, siis on lõppenud ka ühe abikaasa kohustused teise abikaasa ees. Üldjoontes vastab see teadmine tõele kuid perekonnaseadus näeb sellest üldreeglist ette 2 erandit. Perekonnaseaduse (edaspidi PKS) § 72 alusel võib abikaasa, kes ei suuda pärast lahutust ühise lapse hooldamise tõttu ise enda ülalpidamise eest hoolitseda, […]