Kaupo Kask sooritas advokaadieksami

02.09.2014 võeti peale vandeadvokaadi abi eksami edukat sooritamist  Eesti Advokatuuri liikmeks vastu seni meie büroos juristina töötanud  Kaupo Kask. Alates advokatuuri liikmeks vastuvõtmisest töötab kolleeg büroos vandeadvokaadi abina ehk advokaadina. Soovides  kolleegile jõudu kutsetöös selgitame alljärgnevalt lühidalt mõistete jurist, advokaat, vandeadvokaat, õigusbüroo ja advokaadibüroo erinevusi, sest nende mõistete erinevus ja sisu jääb mittejuristidele tihti arusaamatuks.

21.03.2001 võeti vastu advokatuuriseadus, mille kohaselt Eesti Advokatuur on advokaatide omavalitsuslikel põhimõtetel tegutsev kutseühendus õigusteenuse osutamise korraldamiseks era- ja avalikes huvides ning advokaatide kutsealaste õiguste kaitsmiseks. Seadusest tulenevalt on advokatuuri liikmeteks  ehk  advokaatideks  vandeadvokaadid ja vandeadvokaadi abid. Eestis võib advokaadi kutsenimetuse all õigusteenust osutada üksnes Eesti Advokatuuri liige. Seega advokaadiks saab end nimetada ainult Eesti Advokatuuri liige. Advokatuuri võib aga kuuluda ainult  isik, kes vastab advokatuuriseaduses  esitatud nõuetele ja on sooritanud advokaadieksami.

Advokaadiks saamiseks on vajalik esmalt sooritada vandeadvokaadi abi kutseeksam. Eelduseks eksamile pääsemiseks on magistrikraad õigusteaduses. Eksami võtab vastu advokatuuri kutsesobivuskomisjon ja see toimub järgmise korra kohaselt:

Advokaadieksam koosneb kolmest osast s.t testist, kaasuse lahendamisest ja suulisest vestlusest.

Eksami testiosa sooritatakse advokatuuri poolt kindlaksmääratud kohas arvuti vahendusel. Testi sooritamisel on eksamineeritaval juurdepääs üksnes eksamikeskkonnale ja kõrvaliste vahendite kasutamine on keelatud. Aega testi tegemiseks on 90 minutit. Test koosneb neljast osast: advokatuur, karistusõigus, haldusõigus ja tsiviilõigus. Eksami sooritamiseks ei tohi  eksamineeritav vastata õigesti mitte vähem kui 51% küsimustele ja kõigi nelja osa peale kokku mitte vähem kui 70% küsimustest.  Eksamineeritavad, kes on testi positiivselt sooritanud saavad pärast testi lahendada eksamikaasust. Kaasuse lahendamiseks on aega 5 astronoomilist tundi. Kaasus lahendatakse samuti eksamikeskkonnas ja arvuti vahendusel. Kolmandaks toimub  suuline eksamivoor kus avaldatakse eksamineeritavale tema kaasuse punktisumma. Positiivseks loetakse lahendus, mida on hinnatud kõrgemalt kui 5 punkti (10 punkti skaalal). Kaasuse sooritamise korral esitavad eksamikomisjoni liikmed eksamineeritavale advokaadi kutse-eetikat puudutavaid küsimusi. Suulise vestluse kestuseks on umbes 20-25 minutit. Eksami eduka sooritamise korral kinnitab advokatuuri juhatus eksamineeritava advokatuuri vastuvõtmist ja väljastab vastavasisulise tunnistuse ja liikmekaardi. Eksamil hinnatakse eksamineeritava teadmisi rangelt ning eksami sooritavad positiivselt ca pooled eksamineeritavatest kes võetakse vastu Eesti Advokatuuri liikmeteks vandeadvokaadi abidena.

Seega vandeadvokaadi abi eristab juristist kuulumine Eesti Advokatuuri, mille eelduseks on positiivselt sooritatud kutsesobivuseksam ehk range teadmiste ja isikuomaduste kontroll.

Vandeadvokaadi abi saab töötada vandeadvokaadist patrooni juhendamisel ja selle läbi tagatase osutatava õigusabi kvaliteet ja kutseeetika nõuete täitmine.

Peale kolme aastat töötamist vandeadvokaadi abina võib isik sooritada vandeadvokaadi kutseeksami mille  sooritamise kord on sarnane ülalkirjeldatud eksamiga. Vandeadvokaadi eksami sooritanud saavad vandeadvokaadi kutsenimetuse.

Vandeadvokaati eristab vandeadvokaadi abist eelkõige praktiline töökogemus aga ka teatud õigused. Nii saab advokaadibürood pidada ainult vandeadvokaat. Ainult vandeadvokaat on õigustatud esindama klienti tsiviilasjades riigikohtus.

Advokaadibüroo eristub õigusbüroost eelkõige selle tõttu, et advokaadibüroos osutavad õigusteenust ainult Eesti Advokatuuri liikmed kelle teadmisi ja kutsesobivust on ülalkirjeldatud viisil kontrollitud, advokaatide tegevuse üle teotab kontrolli advokatuur, advokaadibürood omavad vastutuskindlustust. Õigusbüroodele ja nende töötajatel mingeid nõudeid aga kehtestatud ei ole.

Leino Biin

Vandeadvokaat