Vandeadvokaat Alan Biin asub ametisse kohtunikuna

Meie büroos selle asutamisest alates töötanud vandeadvokaat Alan Biin asub alates 01.08.2018 ametisse Harju Maakohtu kohtunikuna. Tema klientide pooleliolevate asjadega tegelemist jätkab vandeadvokaat Leino Biin. Juhul kui Teil on ülaltoodu kohta küsimusi, siis vastan Teile meeleldi kas telefoni 646 6256 või e-posti info@biin.ee teel. Lugupidamisega Leino Biin

Kohaliku omavalitsuse kohustus juurdepääsuküsimuse lahendamisel

Eestis on paljudes omavalitsustes kujunenud probleemiks olukord, kus uuselamurajooni arendaja on pankrotistunud, pankrotivara hulgast on teed omandanud mõni kolmas isik ja elanike ning teeomaniku vahel on tekkinud konflikt tee kasutamise tingimuste üle. Riigikohus tegi 09.06.2017. a tsiviilasjas nr 3-2-1-31-17 otsuse, milles annab mõned põhimõttelised juhised taoliste olukordade lahendamiseks. Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kogu koosseis leidis, et olukorras […]

Lasterikka pere toetus ja elatis

  Käesoleva aasta 01. juulil jõustus perehüvitiste seaduse muudatus, millega kehtestati lasterikka pere toetus. Seaduse § 3 lg 1 sätestab, et perehüvitised on riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi kaudu finantseeritavad rahalised hüvitised, mida makstakse lastega perede heaolu tagamiseks. Paragrahv 15 sätestab põhimõtte, mille kohaselt peretoetuste eesmärk on tagada lastega peredele laste hooldamise, kasvatamise ja õppimisega seotud kulutuste osaline […]

Kas igal juhul on õigus nõuda juurdepääsu üle naabri maatüki?

Me oleme varasemalt korduvalt käsitlenud oma blogis üle võõra maa avalikult kasutatavale teele juurdepääsu küsimust. Nimetatud artiklitest võib jääda mulje, et peaaegu alati on kinnisasja omanikul õigus nõuda naabrilt juurdepääsu avalikult kasutatavale teele aga siiski on seaduses sätestatud teatud erandid. Asjaõigusseaduse § 156 lg 3 sätestab, et kinnisasja omanikul ei ole õigust juurdepääsu nõuda, kui […]

Juurdepääs üle võõra kinnisasja, Riigikohtu uued seisukohad 2015-2017

Asjaõigusseaduse § 156 lg 1 järgi on omanikul, kelle kinnisasjale puudub vajalik juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt või kinnisasja eraldi seisvalt osalt, õigus nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja. Juurdepääsu asukoht, kasutamise tähtaeg ja tasu määratakse maaomanike kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, määrab juurdepääsu ja selle kasutamise tasu kohus. Kohtupraktika on pidevas muutumises ja ajast kui 20.oktoobril 2014 käsitlesime […]

Kas tööandjal on õigus lugeda töötaja kirjavahetust?

Eelmisel nädalal ilmusid uudisteportaalides artiklid, mille pealkirjadest võis aru saada nagu tööandjad tohiksid lugeda töötajate erakirju. Viidati seejuures Euroopa Inimõiguste Kohtu otsusele Barbulescu vs Rumeenia. Kahjuks oli meedias ilmunud artiklite pealkiri sensatsioonimaiguline, tegelikult tööandjatel ei ole absoluutset õigust töötajate kirjavahetuse jälgimiseks. Kuivõrd teema on huvitav, siis allpool minu ülevaade konkreetsest kohtulahendist ja Eestis kehtivast regulatsioonist. […]

Katuse puhastamise kohustus lumest ja jääst

Kuna lumi on juba nädal aega maas, siis on linnas näha kuidas hoolsamad majaomanikud puhastavad majakatuseid lumest ning jääst. Põhjuse, miks seda tegema peab ning mis vastutus võib järgneda kui seda ei tee, saate teada meie varasemast loost: http://www.biin.ee/kes-vastutab-katuselt-langenud-lume-ja-jaa-eest/

Relvaseaduse muutmise eelnõu

Siseministeerium on koostanud eelnõu, millega soovitakse piirata enese- ja vara kaitseks soetatavate relvade liiki ja arvu. Vandeadvokaat Alan Biin edastas eelnõu väljatöötajale alljärgneva seisukoha: 15.12.2015. a avaldatud relvaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu seletuskirja punkti 2 kohaselt on eelnõu eesmärk lahendada relvade ja laskemoona käitlemisel tõusetunud probleemid ning täpsustada seaduse sõnastust. Ei […]

Elatise ja päevaraha suurenemine alates 01.01.2016

1. 01.01.2016 jõustub Vabariigi Valitsuse 18.12.2015. a määrus nr 139, millega kehtestatakse töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 430 eurot kuus. Nimetatud muudatus puudutab kõiki kohustusi, mis on seotud kuupalga alammääraga nagu trahvid, lasteaiatasud aga kõige enam puudutab see elatisi. Perekonnaseaduse § 101 lg 1 järgi ei tohi lapsele makstav igakuine elatis olla väiksem kui pool […]

Kaasomand ja täitemenetlus

Kaasomand on kahele või enamale isikule üheaegselt mõttelistes osades ühises asjas kuuluv omand. Üheks levinumaks kaasomandi tekkimise viisiks on koos elavate kuid abielus mitteolevate elukaaslaste poolt korterite ehk korteriomandite ja elamute ehk elamutega hoonestatud kinnistute  soetamine kaasomandisse. Kaasomandi juures peab silmas pidama, et kaasomand ei ole midagi lõplikku ja püsivat ning selline omandivorm ei pruugi […]