Elatise suurendamine ja vähendamine

Perekonnaseaduse kohaselt on vanem kohustatud oma alaealist last ülal pidama kuni tema 18 aastaseks saamiseni või põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetamiseni kuid mitte kauem kui lapse 21 aastaseks saamiseni.   Juhul kui lahus elavad vanemad ei lepi vabatahtlikult kokku elatise suuruses ja selle maksmise korras ning ei anna lapsele elatist, siis on lapsel õigus pöörduda […]

Tööandja õigused ja kohustused õppepuhkuse andmisel

Uue õppeaasta algusega on taaskord esile kerkinud probleemid seoses õppepuhkusega. Üha enam tekitab tööandjatele peavalu vastavate regulatsioonide üldisus ja ebatäpsus. Mida siis täpsemalt kujutab endast „õppepuhkus” ja mida see endaga tööandjale kaasa toob – sellest kohe ülevaate annamegi. Tulenevalt täiskasvanute koolituse seadusest, antakse koolituses osalemiseks õppepuhkust töötajale ja avalikule teenistujale (töötajaks loetakse töölepingu alusel töötavat […]

Kas advokaati on vaja tehingu juurde mida tõestab notar?

Tihtilugu on kliendid minu käest küsinud kas nad peaksid mulle näitama lepingu mida nad notari juures sõlmima hakkavad projekti või mitte, sest notar on ju ka jurist ning peaks kaitsma nende õigusi.   Vastus sellele küsimusele on, et sõltuvalt tehingu iseloomust on täiendav konsulteerimine advokaadiga sõlmitava tehingu üle väga mõistlik tegevus.   Võtame näiteks sellise […]

Kas likvideerida äriühing ise või lasta see registril kustutada?

Ettevõtjad on tihti olukorras kus neil on olemas mõni äriühing (üldjuhul osaühing) mille tegevus on lõppenud või pole seda üldse alustatud ning tegemist on tühjalt seisva „kehaga“. Sellises olukorras peab ettevõtja otsustama kas likvideerida see ühing, kui ei ole näha, et seda kasutama hakatakse, või lasta äriregistril see registrist kustutada selliselt, et ei esitata majandusaasta […]

Mida teha kui võlad on suuremad kui pärandvara väärtus?

Pärandvara koosneb nii pärandaja õigustest kui ka kohustustest. Kui pärandvarast ei piisa kõigi nõuete rahuldamiseks, siis vastutab pärija pärandaja kohustuste eest piiramatult s.h lisaks saadavale pärandvarale ka oma muu varaga. Kuid pärijal on pärimisseaduse kohaselt kaks võimalust oma vastutust piirata, et ta ei peaks tasuma pärandaja võlgasid oma vara arvelt. Esimene võimalus on loobuda pärandist. […]

Milline on riigihankes kaebuse esitamise tähtaeg?

Nõustasime klienti (hankijat) riigihanke läbiviimisel tõusetunud vaidluses kohtumenetluses. Üks pakkujatest soovis vaidlustada hankedokumendid kuivõrd need ei loonud väidetavalt võrdseid võimalusi kõikidele pakkujatele. Kohtuvaidluses tekkis küsimus kas vaidlustus hankedokumentidele oli esitatud tähtaegselt või mitte. Riigihanke hankedokumentide vaidlustamise tähtaega reguleerib riigihangete seaduse (edaspidi nimetatud kui „RHS“) § 121 lg 1, mis sätestab, et: „Vaidlustus peab olema laekunud […]

Mida teha korteriühistu võlgnikega?

Tavapäraselt väljastab kortermajas, milles on moodustatud korteriühistu, ühistu igal kuul korteriomandi omanikele arve eelmisel kuul tarbitud kaupade ja teenuste eest nagu hoone kütmine, vee- ja kanalisatsioonivarustus, gaasivarustus, prügivedu, ühiskasutatavate pindade ja hoone ümbruse koristus jne. Mida teha olukorras kus mõni korteriomandi omanik ei täida oma tasu maksmise kohtustust korteriühistu ees tähtaegselt või on tasudega viivituses […]