Üür ja laen elatise osana

Elatisevaidlustes on tihti probleemiks see, et elatist maksma kohustatud vanem kahtlustab, et teine vanem ei kasuta elatist sihipäraselt ainult lapse huvides vaid kasutab seda ka isiklike kulude katteks. Enamlevinud näiteks on seejuures olukord kus lapsega koos elav vanem kasutab saadud elatist (vähemalt osaliselt) oma isikliku eluasemelaenu tagasimaksmiseks. Elatist maksma kohustatud vanem väidab seejuures, et lapse eluasemekulude hulka tuleb arvata üksnes selle kasutamisega seotud kulud nn „kommunaalid“, mitte aga üüri- või eluaseme soetamiskulud, sest näiteks laenumaksete tasumisega tekib korteri või muu eluruumi omand teisele vanemale, mitte lapsele ning elatise maksmise eesmärk ei ole teist vanemat rikastada.

Riigikohus on 16.10.2013. a lahendis tsiviilasjas nr 3-2-1-69-13 öelnud, et vanemal on kohustus hoolitseda lapse eest mis hõlmab muu hulgas ka lapsele eluruumi pakkumist, kuna lapsel peab olema kodu kus turvaliselt areneda ja kasvada. Seega hõlmab lapse elatis lisaks eluruumi kasutuskuludele ka tasu eluruumi eest sõltumata sellest kas eluruumi üüritakse, liisitakse või see on omandatud laenu eest.

Kohus asus seisukohale, et lapse eluasemekulude suuruse saab kindlaks määrata selle kasutuseelise väärtuse järgi. Kui laps elab koos vanemaga üüritud eluruumis, siis tuleb elatise hulka arvata lapsele langev osa üürist. Kui elatakse eluruumis, mille lapse vanem on soetanud pangalaenu abil, siis peab elatises eluruumi kulude osas välja selgitama sellise eluruumi kohaliku keskmise turuhinna. Lapsega koos elaval vanemal ei ole õigust nõuda laenumakse osalist tasumist teise vanema poolt vaid lapse eluruumi kulude väljaselgitamiseks tuleb leida sellise eluruumi kohalik keskmine üürihind ja seeläbi välja arvutada lapse osa sellest kulust.

Kui näiteks laps elab koos ühe vanemaga korteris, mille soetamiseks on vanem võtnud eluasemelaenu, siis teine vanem ei pea tasuma mitte ¼ igakuisest laenumakest vaid sellise eluruumi kohalikust keskmisest üürihinnast ¼ suuruse osa. Kui vanem elab koos lapsega kahekesi üürikorteris, mille üür on 200 eurot kuus, siis teine vanem on kohustatud tasuma elatise hulgas eluasemekulude eest 50 eurot. Tähelepanu peab pöörama sellele, et nimetatud kulule lisanduvad ka korteri kasutuskulud.

Alan Biin

Vandeadvokaat