MUPO isetegevusest

Eilses Pealtnägijas oli lugu sellest kuidas Tallinna Munitsipaalpolitseiamet (edaspidi „MUPO“) kimbutab loomemejandusettevõtteid nõudes nendelt registreeringut kaubandustegevuse registris ning selle puudumise korral ähvardab trahviga kuni 32 000 eurot.

Pealtnägija loost võis tavavaatajale segaseks jääda, mille üle vaidlus tegelikult käib ning milles seisneb küsimuse õiguslik probleem. Alljärgnevalt annan konkreetse kaasuse põhjalt ülevaate milles on käesolevas juhtumis õiguslik probleem ning milline on selle olukorra lahendus.

Ka minu kliendiks olev reklaamiagentuur sai MUPO-lt möödunud aasta sügisel nõude ennast registreerida kaubandustegevuse registris, vastasel korral ähvardati trahviga kuni 32 000 eurot. Selle asemel, et kõrvad longu lasta ja trahv ära maksta või ennast tarbetult registris registreerida, pöördus minu klient minu poole nõu saamiseks.

Võtsin ühendust väärteoasja menetleva ametnikuga ning pärisin temalt selgitust, millest tuleneb taoline absurdne nõue. Ametniku vastus oli, et tema tõlgenduse kohaselt on reklaamiteenus kauba müümisega kaasnev teenus ja seega peab reklaamiagentuur end registreerima kaubandustegevuse registris.

Tutvunud asjakohase kaubandustegevuse seadusega tundus MUPO ametniku tõlgendus seadusest veelgi absurdsem. Pöördusin seaduse mõtte selgituse saamiseks ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ametnike poole kes on kaubandustegevuse seaduse väljatöötajad. Ministeeriumist saadud vastus kinnitas minu seisukohta.

Kaubandustegevuse seaduse § 12 lg 1 sätestab, et:

„Kauplejal ja kaubanduse korraldajal on lubatud tegeleda kaubandustegevusega, kui ta on registreeritud majandustegevuse registris (edaspidi register).“

Sama seaduse § 2 punktid 1 ja 2 sätestavad kaupleja ja kaubandustegevuse korraldaja mõisted:

„Kaupleja – isik või asutus, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust.“

 

„Kaubanduse korraldaja – isik või asutus, kes majandus- või kutsetegevuse raames korraldab turu- või tänavakaubandust või kaubandust avalikul üritusel, sealhulgas laadal ja messil.“

 

Kaubandustegevuse mõiste sätestab seaduse § 3, mis viitab sama seaduse § 1 lg 2 punktidele 1-5 kus on loetletud tegevused mis on kaubandustegevus:

 

„Vallasasja pakkumine ja müük ning müüdud vallasasjaga seonduva teenuse osutamine; vallasasja valdusse või kasutusse andmine ja võtmine; vallasasja valmistamine või muutmine kliendi tellimusel; vallasasja hooldamine või parandamine; ehitise puhastusteenuse pakkumine ja osutamine; ilu- ja isikuteenuse pakkumine ja osutamine ja toitlustamine.“

 

Loomemajandusettevõtja, konkreetsel juhul reklaamiagentuur, ei ole kaupleja ega kaubanduse korraldaja kaubandustegevuse seaduse tähenduses, sest nad ei müü, valmista, paranda ega hoolda tarbijale vallasasju. Loomemeajandusettevõtja üldjuhul ei müü tarbijatele vallasasju ega osuta müüdud vallasasjaga seotud teenuseid. Tulenevalt kaubandustegevuse seaduse § 1 lg 2 ei kohaldata loomemajandusettevõtjatele s.h ka muudele teenuseosutajatele nagu advokaadibürood, audiitoribürood, notaribürood jne tegevusele kaubandustegevuse seadust.

Vestlusest MUPO ametnikuga selgus, et kohtuväline menetleja soovib tõlgendada seaduse § 1 lg 2 punkti 1 selliselt, et müüdud kaubaga on seotud ka reklaamiteenus ja selle tõttu tuleb kohaldada reklaamiagentuuri tegevusele kaubandustegevuse seadust. Ametniku arvamus on vale, sest kaubandustegevuse seaduse ja selle seletuskirja kohaselt tuleb kaubandustegevuse seaduse § 1 lg 2 p 1 tõlgendada selliselt, et müüdud kaubaga kaasnevaks teenuseks on näiteks kauba pakkimine, selle kojuvedu või kokkumonteerimine jne. Reklaamikampaania idee väljatöötamine või toote kujunduse või selle reklaami kujunduse väljatöötamine ehk tegevus mida teeb reklaamiagentuur ei ole müüdud kaubaga kaasnev tegevus.

Kuivõrd üldjuhul loomememajandusettevõtete ja teenuseosutajate tegevusele ei kohaldata kaubandustegevuse seadust ei saa neile ette heita kaubandustegevuse seaduse § 12 lg 1 rikkumist, sest neil puudub kohustus ennast majandustegevuse registris registreerida.

Seega juhul kui MUPO peaks jätkuvalt esitama Teile nõude ennast registreerida kusagil registris ilma seadusliku aluseta, siis soovitan MUPO nõue koheselt vaidlustada.

Alan Biin

Vandeadvokaat