Miks trahvib MUPO öösel kaubanduskeskuse parklas seisvaid autosid?

Eelmise nädala esmaspäeval 27.10.2014 avaldas Postimehe Tallinncity veebileht artikli, mille kohaselt trahvis munitsipaalpolitsei ööseks Tallinnas Sikupilli ostukeskuse parklasse jäetud autoomanikke liiklusregulatsioonide mittejärgimise eest. Sellega seoses tõstatus mitmeid küsimusi – Miks kimbutab munitsipaalpolitsei eramaal parkivaid autoomanikke? Kas munitsipaalpolitseil on õigus trahvida eramaal valesti parkinud sõidukite omanikke?

Peamiseks probleemiks antud küsimuse lahendamisel on eelkõige see, kas eramaal valesti parkimine on maa omaniku või riigi probleem? Kuna maa omaniku ja seal sõidukit parkiva isiku vahelise suhte puhul on tegemist eraõigusliku suhtega, siis võiks eeldada, et munitsipaalpolitseil ei ole justkui õigust selle suhte reguleerimisse sekkuda. Antud käsitlus on küll õige, kuid eraõigusliku suhte kõrval ei tohi jätta tähelepanuta ka üldisemaid, avalik-õiguslikust suhtest tulenevaid kohustusi.

Liiklusseaduse § 1 lg 1 kohaselt sätestab liiklusseadus liikluskorralduse Eesti teedel, liiklusreeglid, liiklusohutuse tagamise alused ja põhinõuded, mootorsõidukite, trammide ja nende haagiste ning maastikusõidukite registreerimise ja neile esitatavad nõuded, juhtimisõiguse andmise, mootorsõidukijuhi töö- ja puhkeaja ning liiklusregistri korraldamise ja pidamise nõuded ning vastutuse liiklusreeglite rikkumise eest.

Tulenevalt teeseaduse § 2 lg-st 1 on tee maantee, tänav, metsatee, jalgtee ja jalgrattatee või muu sõidukite või jalakäijate liiklemiseks kasutatav rajatis, mis võib olla riigi või kohaliku omavalitsuse või muu juriidilise isiku või füüsilise isiku omandis. Sama paragrahvi lõike 2 punkt 1 kohaselt kuulub tee koosseisu ka parkla ja puhkekoht.

Järelikult tuleb liiklusseadust järgida kõikides parklates, ka eraparklates.

Liiklusseaduse § 193 lg 1 järgi teostavad parkimis- ja peatumisnõuete üle kontrolli kohaliku omavalitsusüksuse territooriumil valla- või linnavalitsuse ametnikud oma pädevuse piires.

Liiklusseaduse § 241 lg 1 sätestab, et sõiduki parkimise eest selleks keelatud kohas või liikluskorraldusvahendiga ettenähtud parkimiskorda või -viisi rikkudes – karistatakse rahatrahviga kuni kümme trahviühikut.

Eeltoodust lähtuvalt tuleb asuda seisukohale, et kui parkla on tähistatud liikluskorraldusvahendiga, mis keelab parklas teatud ajal parkimise, siis on munitsipaalpolitseil õigus liikluskorraldusvahendi eiramise eest sõidukiomanikku trahvida. Siiski jääb küsimus, kas munitsipaalpolitseil ööseti midagi targemat ei ole teha, kui tühjana seisvates parklates üksikuid sõidukeid trahvida või on eesmärgiks hoopis sõidukiomanike peletamine avatud eraparklatest tasulistesse linnaparklatesse?

Kaupo Kask

Advokaat