Mida teha olukorras, kus parkimise korraldaja on sõiduki teisaldanud?

Tallinna parkimiskorraldajad on juba aastaid teisaldanud eraparklatest sõidukeid, mille parkimise eest ei ole tasutud. Paljude arvates on see õiglane, kuid sama palju leidub ka neid, kes parkimiskorraldajate tegevust õigeks ei pea. Käesolevas artiklis annangi omapoolse hinnangu küsimusele, kas sõiduki teisaldamine eraparklast on õigustatud ning kas sõidukit tohib üldsegi parkimise eest tasumata jätmisel teisaldada.

Sõiduki parkimisel eraparkla territooriumil sõlmitakse leping parklas viidatud lepingutingimustel sõidukijuhiga. Üldjuhul on parkimiskorraldajal parkimistingimuste järgi õigus sõiduk teisaldada, kui sõidukijuht jätab parkimise eest tasu maksmata. Seega ole hoolikas, kui pargid sõidukit eraparklas, siis tasu selle eest korrektselt.

Nagu juba öeldud, sõlmitakse leping parkimiskorraldaja ja sõidukijuhi vahel. Praktikas tehakse aga leppetrahv parkimistasu maksmata jätmise korral umbisikuliselt ja leppetrahvile kantakse üksnes sõiduki number. Kui sõidukile on kogunenud juba mitu trahvi, siis parkimiskorraldaja lihtsalt teisaldab sõiduki parklast, pärast mida saab sõiduki kasutaja või omanik sõiduki kätte alles leppetrahvide tasumisel. Tegelikult Eesti seadustest tulenevalt parkimiskorraldajal muud võimalust ei olegi, sest sõidukijuhi väljaselgitamine võib osutuda äärmiselt keeruliseks.

Siiski tasub tähelepanu juhtida asjaolule, et sõiduki teisaldamine on rikkumise ulatust arvestades (põhimõtteliselt on võimalik ühe maksmata parkimistasu eest sõiduk teisaldada) äärmiselt ebaproportsionaalne. Samuti riivatakse sellega ülemääraselt sõidukiomaniku põhiseadusest tulenevat õigust oma vara vallata ja käsutada. Tegemist väga ebaõiglase lahendusega ka parkimiskorraldaja poolt, sest näiteks sõidukiomanik, kes läheb oma sõidukit hiljem tagasi nõudma, ei pruukinud olla see isik, kes parkimiskorraldajaga lepingu sõlmis.

Juhul, kui parkimiskorraldaja on sõiduki ebaseaduslikult eraparklast teisaldanud, siis on sõiduki valdajal tavaliselt 2 käitumisvarianti. Esiteks tasuda parkimiskorraldaja poolt välja pakutav tasu ning saada sõiduk tagasi või teiseks pöörduda valduse kaitse hagiga kohtusse. Kohtumenetluse puhul tuleb arvestada, et vaidlus võib kesta pikka aega. Siiski on võimalik taotleda menetluse raames esialgset õiguskaitset ehk kohustada parkimiskorraldajat tagastama sõiduk selle omanikule või kasutajale. Siiamaani on mul õnnestunud esialgse õiguskaitse raames eraparklast teisaldatud sõidukid tagasi saada vähem kui nädala jooksul.

Ülaltooduga ei kutsu ma kedagi üles parkimistingimusi rikkuma, sest isegi sõiduki kiirel tagasisaamisel jääb parkimiskorraldajale nõudeõigus parkimistingimusi rikkunud sõidukijuhi vastu. Käesolev ülevaade on pigem selgituseks kõikidele sõidukiomanikele, kes tunnevad, et neid on eraparkla poolt alusetult karistatud teiste sõidukijuhtide rikkumiste eest.

Kaupo Kask

Advokaat